Monday, May 4, 2009

วิธีทำนายความยาวของอวัยวะเพศชายด้วยหลักการทางสถิติ

หลายคนนั่งเรียน stat ในห้องแล้วไม่ค่อยเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่อง linear regression ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่า น่าจะมีตัวอย่างโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมาให้ศึกษากัน และต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจด้วย
ขอเชิญทุกท่านเสพเนื้อหาวิชาสถิติแนวใหม่ ณ บัดนาว
(คำเตือน เนื่องจากเป็นกระทู้วิชาการ เพราะฉะนั้น กรุณาอย่ามีอารมณ์ตาม ยิงฟันยิ้ม)

วิธีทำนายความยาวของอวัยวะเพศชาย

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายกับตัวแปร อื่นๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย (body mass index) อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist/hip ratio) ความยาวของนิ้วชี้ และ ขนาดของรองเท้า

งานวิจัยแรกทำในประเทศอังกฤษ นักวิทยาศาสตร์สำรวจความยาวของอวัยวะเพศชายในอาสาสมัคร 104 คน อายุระหว่าง 17 ถึง 84 ปี (เฉลี่ย 54 ปี) โดยวัดความยาวของอวัยวะเพศขณะที่ยังไม่แข็งตัว ที่อุณหภูมิปกติโดยวัดทันทีหลังจากที่ถอดกางเกงออก และวัดขนาด (size) ของรองเท้าที่คนคนนั้นสวมใส่ ผลการสำรวจพบว่าสองตัวแปรนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (correlation coefficient = 0.012) อาสาสมัครมีความยาวอวัยวะเพศขณะที่ยังไม่แข็งตัวระหว่าง 6 ถึง 18 เซนติเมตร (เฉลี่ย 13 เซนติเมตร) ขนาดของรองเท้าที่อาสาสมัครใส่ มีขนาดระหว่าง 5.5 ถึง 13 (เฉลี่ย 9) [1]

งานวิจัยที่สองทำใน ประเทศไนจีเรีย โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายขณะที่ยังไม่แข็งตัวกับขนาด ของก้น (วัดจากความยาวรอบสะโพก) และ ดัชนีมวลกาย จากอาสาสมัคร 115 คน อายุระหว่าง 30 ถึง 65 ปี (เฉลี่ย 42 ปี) ผลการสำรวจพบว่าอาสาสมัครมีความยาวของอวัยวะเพศระหว่าง 7.5 ถึง 19.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 13.3 เซนติเมตร) ความยาวรอบสะโพกระหว่าง 73 ถึง 122 เซนติเมตร (เฉลี่ย 98 เซนติเมตร) และดัชนีมวลกายระหว่าง 17.3 ถึง 44.4 (เฉลี่ย 26.เจ๋ง เมื่อคำนวนด้วยวิธี linear regression พบว่าทั้งสามตัวแปรนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [2]

งาน วิจัยที่สามทำในประเทศกรีซ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายขณะที่ยังไม่แข็งตัวกับอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย (body mass index) อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist/hip ratio) และความยาวของนิ้วชี้ ในอาสาสมัคร 52 คน อายุระหว่าง 19 ถึง 38 ปี (เฉลี่ย 26 ปี) ผลการสำรวจพบว่าอาสาสมัครมีความยาวอวัยวะเพศระหว่าง 9 ถึง 17.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 12 เซนติเมตร) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความยาวของนิ้วชี้ของคนคนนั้น (correlation coefficient = 0.339, P = 0.014) ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศ [3]

แล้วทำไมความยาวของนิ้วถึงได้มีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศชาย?

ใน สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (รวมทั้งมนุษย์ด้วย) การเจริญของแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้าและอวัยวะเพศชาย ถูกควบคุมด้วยยีนเดียวกัน ที่ชื่อว่า Homeobox หรือเรียกสั้นๆ ว่า ยีน Hox ดังนั้นรูปร่างและรูปแบบของการเจริญเติบโตของอวัยวะดังกล่าวนี้จึงเจริญไป พร้อมๆ กันและมีอัตราการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กัน [4,5] ข้อมูลนี้จึงใช้อธิบายได้ว่าทำไมความยาวของนิ้วถึงได้มีความสัมพันธ์กับความ ยาวของอวัยวะเพศ

นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าในช่วงที่มนุษย์ยังเป็น ทารกในครรภ์ สามเดือนแรกทารกยังไม่มีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ พบว่านิ้วชี้และนิ้วนางมีความยาวพอกัน หลังจากนั้นอวัยวะเพศเริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ เทสโทสเตอโรนในเพศชายและเอสโตรเจนในเพศหญิง ฮอร์โมนเพศมีผลต่อความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนาง โดยเฉลี่ยเพศหญิงจะมีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ในขณะที่เพศชายจะมีนิ้วนางยาวพอๆ กับนิ้วชี้หรืออาจจะสั้นกว่า ดังนั้นตัวแปรความยาวของนิ้วนางและอัตราส่วนความยาวของนิ้วชี้ต่อนิ้วนาง ก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศชาย และน่าจะใช้เป็นตัวทำนายความยาวของอวัยวะเพศชายที่แม่นยำกว่าการวัดความยาว ของนิ้วชี้เพียงอย่างเดียว [4,6] (งานวิจัยที่สามไม่ได้วัดความยาวของนิ้วนาง)

หมายเหตุ ค่า correlation coefficient = 0.339 จากงานวิจัยที่สาม ถือว่าสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันน้อย พล็อตเป็นกราฟออกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แทบจะลากเส้นกราฟเป็นเส้นตรงไม่ได้ อ่านผลงานวิจัยแล้วต้องพิจารณาให้ดี อย่าถูกหลอกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่แปลผลการทดลองเกินจริง

Reference
1. Shah J, Christopher N. Can shoe size predict penile length? BJU Int 2002;90:586-587.

2. Orakwe JC, Ogbuagu BO, Ebuh GU. Can physique and gluteal size predict penile length in adult Nigerian men? West Afr J Med 2006;25:223-225.

3. Spyropoulos E, Borousas D, Mavrikos S, Dellis A, Bourounis M, Athanasiadis S. Size of external genital organs and somatometric parameters among physically normal men younger than 40 years old. Urology 2002;60:485-489.

4. Voracek M, Manning JT. Length of fingers and penis are related through fetal Hox gene expression. Urology. 2003;62:201.

5. Kondo T, Zakany J, Innis JW, Duboule D. Of fingers, toes and penises. Nature 1997;390:29.

6. Manning JT: Digit ratio: a pointer to fertility, behavior, and health. New Brunswick, Rutgers University Press, 2002.

วิศวกรรมอุตสาหการคืออะไร และเขาเรียนอะไรกัน

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) เป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบโดยรวมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุกๆด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึง การเงิน
วิศวกรรมอุตสาหการเป็นงานทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานและทรัพยากร เพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงานตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการและวิธีการทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิศวกรรมรวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารการจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา
งานของวิศวกรอุตสาหการ จะเกี่ยวกับ การลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพของ การผลิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยหากลวิธีต่างๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด
ขณะที่วิศวกรรมสาขาอื่นๆจะเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทาง วิศวกรรมอุตสาหการจะถูกใช้อย่างกว้างขวางในงานหลายๆด้าน ทั้งทางอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริหารการดำเนินการต่างๆเช่น การจัดการรายได้ เช่น การจองที่นั่งของสายการบิน การจัดการคิวหรือลำดับการบริการของสวนสนุก การวางระเบียบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีขั้นตอนซับซ้อน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคลังพัสดุ การบริหารการขนส่งและการกระจายสินค้า ดำเนินการและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการ ผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือวิธีการปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อให้ลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นและคุณภาพที่สม่ำเสมอของสินค้าโดยการลด ของเสียทั้ง 7 เช่น การรอคอย การผลิตที่เกินความจำเป็น รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน อัตราการคืนทุน
ถึงแม้คำว่า “วิศวกรรมอุตสาหการ” จะถูกใช้เพื่อสื่อถึงงานทางด้านการผลิตในโรงงาน แต่ในปัจจุบันขอบข่ายของงานได้ครอบคลุมไปถึงงานด้านอื่นรวมถึง ธุรกิจการให้บริการ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียงกับวิศวกรรมอุตสาหการได้แก่ การวิจัยดำเนินงาน การบริการการจัดการ วิศวกรรมระบบ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมคุณภาพ เออโกโนมิค วิศวกรรมการบำรุงรักษา วิทยาการบริหารจัดการ วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการวิศวกรรม
ที่มา: Wikipedia

เรียนวิศวกรรมคุณภาพที่ไหนดี ระหว่าง บางมด และจุฬาฯ

ในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ที่เดียวครับ คือ ที่บางมด เจ๋งสุดๆ โดยเฉพาะ รศ. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ท่านนี้ขอบอกว่าเป็นกูรูทางด้านคุณภาพของเมืองไทยเลยทีเดียว คงรู้จักกันดีนะครับสำหรับอาจารย์ท่านนี้มีชื่อเสียงมากในวงการอุตสาหกรรม ถ้าใครอยู่ในสายงานคุณภาพผมเชื่อว่าคงรู้จักทุกคนอยู่แล้ว แต่มีเฉพาะแค่ป. โทนะครับ เรียนบางมด บรรยากาศการเรียนก้อใช้ได้ แต่ถ้าไม่มีพิ้นฐาน ด้าน สถิติ หรือ วิศวกรรม ต้อง ปรับพื้นตัดเกรดกับเด็ก ปตรี ก่อน แต่ถ้าหากถ้าอยากเรียนทางด้าน OR , Management , Ergo แนะนำจุฬาฯ

บางมด # ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีหลักสูตร ป.โท เป็นภาคนอกเวลาราชการทั้งหมดหมด ดังนี้
- วิศวกรรมระบบการผลิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวมกันระหว่างด้านการผลิตกับด้านการบริหารระบบโรงงาน
- วิศวกรรมโลหการ (ภาคนอกเวลาราชการ)
- วิศวกรรมการเชื่อม (ภาคนอกเวลาราชการ)
- วิศวกรรมคุณภาพ (ภาคนอกเวลาราชการ)
และมี ป.เอก สาชาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

จุฬา # ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีหลักสูตร ป.โท ดังนี้
- วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางของวิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคนอกเวลาราชการ)
และมี ป.เอก สาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการด้วย

ต้องการเรียน ภาคอุตสาหการ ภาคนอกเวลาราชการเท่านั้น
ซึ่งจุฬา ภาคนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องการมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
ส่วนบางมด ถ้ามีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

แต่การสอบเข้า ป.โท มันมีความยืดหยุ่นสูง ทุกที่หลักเกณฑ์มีความยืดหยุ่นเสมอ
ถ้า จขกท สนใจอยากเรียน แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน ให้ลองไปสมัครดูไว้
เพราะบางทีเราอาจจะได้เรียนก็ได้ แต่ต้องสัมภาษณ์ดีๆ นะ โอกาสได้เรียนมีสูง

ส่วนที่บอกว่าอยากเรียนสาขาที่เน้นด้านบริหาร ก็แนะนำให้เรียน วิศวกรรมคุณภาพ บางมด
เพราะเป็นหลักสูตรที่มีรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการที่เยอะกว่าวิศวอุตสาหการโดยทั่วไป

การเรียน ป.โท นั้น ที่ขาดไม่ได้คือ ต้องทำงานวิจัยก่อนจบ จะเป็นการฝึกทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย
ก็ให้ทำใจไว้ว่าค่อนข้างยาก ต้องมีความพยายาม ถึงจะเรียนจบ ป.โทได้นะ
ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจ อยากเรียนแล้ว ต้องเรียนจบได้แน่นอนนะครับ

Sunday, May 3, 2009

การควบคุมด้วยประสาทสัมผัส

Q & A : 5
ถาม : การควบคุมด้วยประสาทสัมผัส หรือ Visual Control ทำอย่างไรครับสงสัยจริงๆ แล้วทำไมจึงแปลคำว่า Visual ว่าประสาทสัมผัสล่ะครับทั้งๆที่จริงมันควรจะแปลว่าการมองเห็นไม่ใช่หรือครับ
ตอบ : Visual Control หมายถึง ระบบของสิ่งที่ต้องการดูแล จะได้รับการแสดงออกมาให้สามารถสังเกตเห็นได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง และจะต้องแจ้งเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติดังกล่าวโดยสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้งนี้คนจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขถึงความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือความสูญเสียล่วงหน้า แต่จุดอ่อน ของ Visual Control ก็คือ จุดที่ต้องอาศัยคนในการตรวจจับความผิดปกติคนเป็นสัตว์ที่มีการรับรู้ต่ำ เนื่องจาก

ขาดสมาธิ

ขาดความระมัดระวัง

ความจำสั้น

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ระดับของจิตใจ ของคนมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้

คนจึงไม่สามารถตัดสินใจความผิดปกติได้ด้วยตนเอง

แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งที่ต้องการควบคุมดูแลบอกให้คนทราบถึง ความผิดปกติที่ได้เกิดขึ้น

หัวใจของการควบคุมด้วยการมอง ก็คือจะต้องแสวงหาความสะดวกสบายให้กับคน

การจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการตรวจจับความผิดปกติ จะต้องยึดมั่นในองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่

1. จะต้องทำให้สิ่งที่ต้องการควบคุมไม่มีความกำกวม

2. ทำให้เห็น ทำให้เข้าใจ - ทำให้แจ้งเตือน ทำให้ต้องเข้าไปแก้ไข

3. หากไม่มีความสนใจ จงทำให้สิ่งนั้นมองไม่เห็น

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรการที่ทำให้การควบคุมด้วยการมองทำหน้าที่ได้อย่าเต็มที่

  1. แสวงหาความง่ายในการมอง

ทำให้เห็นได้ / ทำให้มองเห็น / ทำให้หันหน้าออกมา / ทำให้ไม่ยุ่งยาก

  1. แสวงหาความง่ายในการมอง

ใช้ปริมาณเป็นตัววัด

ใช้สีแยกแยะ

ใช้จินตนาการในการแยกแยะ

  1. แสวงหาวิธีกระตุ้นให้เข้าแก้ไข

ระบบที่ดึงความสนใจ

ทำให้ตกใจ ที่สภาวะไม่ปกติ

คำว่า Visual ในยุคหลังมิได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การรับรู้ด้วยสายตาอีกต่อไป แต่จะหมายถึงการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่

ดวงตา

หู

จมูก

ผิวหนัง

ลิ้น

ตา อยากจะเห็นแต่ของสวยๆ งามๆ
ลิ้น ก็อยากลิ้มรสแต่ของอร่อย
สัมผัส ก็อยากสัมผัสของที่ดี นุ่มนิ่ม
จมูก ก็อยากได้กลิ่นหอม กลิ่นอาหารที่หอม
หู อยากฟังแต่สิ่งที่ไพเราะ คำสรรเสริญ


Saturday, May 2, 2009

เงินเดือนวิศวกรใหม่ - New Update 2009

New Update ปี 2009 - เงินเดือนวิศวกรจบใหม่

เงินเดือนของแต่ละบริษัทสำหรับวิศวกรใหม่ ( ผู้จบใหม่ )
ทุกบริษัทสำหรับประสบการณ์ไม่มีนะครับ
Copy มาอีกทีครับ

ทั่วไป
1. Hitachi Global storage ปราจีนบุรี 17000 + 6000 Bonus 1(Fix) + 2-4 (Variable) => Hardisk Drive manufacture Japan
2. CP Poly industry นครราชสีมา 16000 => กระสอบอุตสาหกรรม TH
3. PCTT นวนคร 17000 Bonus 2-4 (Variable) => แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ JP
4. Mitsubishi Motor ชลบุรี 16000 Bonus 6+13000 => Motor Assembly JP
5. Toyota Motor สมุทรปราการ 18000 Bonus 6.5 + 12000 (Data 2002 -2006 Min 5.5 Max 11) Require TOEIC Score 500 For Engineer level => Motor Assembly JP
6. Sony Device Technology ปทุมธานี 18590 Bonus 3 TOEIC Not Require But if you have more than 450 plus 1000 Bt Up => Semiconductor Assembly JP
7. DENSO International สมุทรปราการ เทพารักษ์ 16800 Bonus 6.5+12000 (Data 2002- 2006 Min 6.0 Max 10.5 ) Head Quarter of DENSO Group Require TOEIC Score 450 For Engineer Level => Headquarter office JP
8. Denso Thailand สมุทรปราการ เทพารักษ์ 16800 Bonus 6.5+ 7000 => Automobile Electronics part JP Require TOEIC Score 450 For Engineer Level
9. Siam DENSO อมตะนคร ชลบุรี 16800 Bonus 6.5 + 7000 Like Toyota => Automobile Commonrail assembly JP Require TOEIC Score 450 For Engineer Level
10. Isuzu Motor สมุทรปราการ 15000 Bonus 6.0+5000 => Automobile Assembly JP Require TOEIC Score 450 For Engineer Level
11. PTT 18000 Bonus 7.5 => Petroleum Headquarter office TH Require TOEIC Score 500 For Engineer Level
12. PTT Chemical 35000+10000 Bonus 4 => chemical TH Require TOEIC Score 750 For Engineer Level
13. PTTEP 24000 Bonus 4 => Search and empower petroleum TH Require TOEIC Score 750 For Engineer Level
14. Unocal 45000 Bonus 6 => Search and empower petroleum NA(North America) Require TOEIC Score 750 For Engineer Level
15. Honda Automobile โรจนะ อยุธยา 17500 Bonus 6+12000
16. Western Digital Hi-tech Ayuthaya 18000 Bonus 2.5
17. Canon Hi-Tech Ayuthaya 17500 Bonus 2.5
18.Thai Honda Manufacturing เงินเดือน10200+อื่นๆ5500 โบนัส 6.5-7 +20000
19.Thai Samsung 16500 Bonus 2.5 แต่โอทีกระจายเดือนหนึ่งอาจถึง30000
20.DAIKIN INDUSTRY 16700+800+อื่นๆเกือบ20000 น่าสนใจครับโบนัส 4-5เดือนโอทีเยอะ
21.LG 17XXX+ค่าเช้าบ้าน+ค่าบ้านนอก+เบี้ยขยัน(อันนี้ได้เยอะกว่าทุกบริษัทประมาณ1000-3000)
22.Thai Summit Group 16000 โบนัส 4.4 เช่น Thai Summit Auto Part 16000 โบนัส 4-4.4
23.Thai Yamaha Motor 15000 Bonus 4-5 ****ตอนนี้TOYOTA Take Over เรียบร้อยอีกสักพักทุกอย่างเงินเดือนสวัสดิการจะเท่าๆโตโยต้า ใครเข้าได้ก็รีบเข้านะครับ
24.ซิเลนติก้า 20000 โบนัส 2 เดือน
25.GM 25000-30000 โบนัส 5-7 ถ้าคุณเจ๋งจริงค่อยสมัคร
26.BMW 30000 โบนัส 4-5
27.สหวิริยา 20000
28.กลุ่ม CP 18000 มีที่พักฟรีห้องแอร์ โบนัส2เดือน
29.ซัมมิต ออโตซีท 18000 โบนัส 4
30.NISSAN 16000 Bonus 4-5
31.Auto alliance (Ford&Mazda) 24000 โบนัส 5-6

ย่านนิคมนวนคร(ปทุมธานี)
1. บริษัท ROHM
-เงินเดือน ประมาณ 16,000 โบนัส ประมาณ 2-3เดือน
- สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
2. SEIKO
- เงินเดือนประมาณ 16,500 โบนัส 2.5
- สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
3. บริษัท NIDEC
- เงินเดือนประมาณ 16,000 UP โบนัส 2.5 เดือน
4. Mineabea เงินเดือน 15,000 โบนัส 2.5 เดือน
- สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
5. บริษัท Magnecomp 17,000 โบนัส 1 เดือน
- สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
6. DDK fujikura เงินเดือน 16,000 โบนัส 2.5 เดือน

ย่านนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(อยุธยา)
1. บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส์จำกัดมหาชน
- เงินเดือน 15,000 โบนัส 1 เดือน
2. บริษัทอาปิโก ไฮเทค
- เงินเดือน 10,000 แต่ปรับดีมากหลังจากผ่านการทดลองงานแล้ว
- โบนัส 3-4 เดือน
3. Pemstar
- เงินเดือน ประมาณ 14,000 โบนัส 1 เดือน
4. Canon hitech
เงินเดือน 15,000 โบนัส 2.5 เดือน
5. Sony technology
เงินเดือน 17,000 โบนัส 2.5 เดือน

ย่านรังสิต
1.บริษัท ซูซูกิ
- เงินเดือน 14,500 โบนัส ประมาณ 2-3 เดือน
2. บริษัทบริดสโตน (รังสิต, วังน้อย)
-เงินเดือน 18,000 โบนัส สูง

ย่านกรุงเทพฝั่งธน(เพชรเกษม)
1. บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
- เงินเดือน 15,000 โบนัสประมาณ 2-3 เดือน

ย่านนิคมเวลโก (ฉะเชิงเซา)
1.บริษัท NHK สปริง
- เงินเดือน 14,000 โบนัส 6 เดือนขึ้นไป
2. YSP ทำท่อไอเสีย 13,500 ค่าน้ำมัน 1.75 บาท/กม. โบนัส 6

ย่านสมุทรปราการ
1.บริษัทยานภัณฑ์ ทำท่อไอเสีย
- เงินเดือนประมาณ 16,500
2.ไทยศิลป์อาคเนย์อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต การ์เมนต์
- เงินเดือนประมาณ 12,000
3. บริษัทไทยสตีลเคเบิ้ล ทำสายเคเบิ้ล ในรถยนต์
- เงินเดือนประมาณ 11,000 โบนัส 2-4 เดือน
4.บริษัทKOITO
- เงินเดือนประมาณ 15,000
5.บริษัท เอ็นไก ล้อแมก
-เงินเดือนประมาณ 14,000
6.บริษัทเดลต้าอีเล็คทริค ทำชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
- เงินเดือนประมาณ 12,000

ย่านอมตะนคร ชลบุรี
1. Mitsubishi electric consumer product ทำแอร์
- เงินเดือนประมาณ 17,000
2. siam kayaba ทำโช๊ครถยนต์
- เงินเดือนประมาณ 15,000
3. Siam rack riken 14,000
4. Cherry serina 14,000

เงินเดือนทั้งหมดที่ชี้แจงเจาะจงเฉพาะเด็กจบใหม่นะครับและยังไม่รวม OT
ดูเอาไว้เพื่อศึกษานะครับ
ไม่รู้ตรงหรือเปล่า
ใครรู้มากกว่าก็โพสต่อนะ

ใครว่า 5ส เป็นเรื่องง่ายๆ

Q & A : 4
ถาม : ที่ทำงานผมเคยทำ 5ส มาก็หลายครั้งนะครับ แต่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนอกเสียจากสถานที่ทำงานดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเท่านั้นแต่พอผ่านไปสักพักทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม จนทุกวันนี้ไม่คิดอยากจะทำเลยครับ (หากไม่มีใครมาบังคับ)

ตอบ : เวลาผมบรรยายที่ไหนก็ตามผมมักจะเปรียบเทียบ 5ส เหมือนกับเมล็ดพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ กว่าจะหว่าน กว่าจะโต จนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ เราจะต้องคอยเฝ้าดูแลเอาใจใส่ถึงปัจจัยต่างๆเป็นอย่างดี หากไม่เช่นนั้นแล้วเมล็ดพันธ์ที่เราได้ปลูกเอาไว้ก็คงจะไม่สามารถออกดอกออกผลให้เราได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ สำหรับ 5ส ก็เช่นกันครับ เปรียบเมล็ดพันธ์เหมือนกับคนทำงานนี่แหละครับ หากอยากให้เขาทำงานให้เราได้ดีๆจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเขาด้วยเช่นกัน แล้วจะสร้างกันอย่างไร ก็ไม่ยากครับแต่จะต้องกลับไปที่พื้นฐานของคนก่อน ความต้องการของคนเรานั้นจริงๆแล้วแ่บ่งเป็นลำดับชั้นตามหลักของมาสโลค์ (Hirachy of Needs) ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ความปลอดภัย ความมีส่วนร่วม ความมีเกียรติ์ และความสำเร็จในชีวิต ลองคิดดูนะครับ หากคนท้องยังหิวก็คงไม่ต้องการหรอกเรื่องความปลอดภัยมั่นคงในชีวิต จริงไหมครับ ขโมยมันจึงมีให้เกลื่อนไง ดังนั้นหากเราเข้าใจหลักการดังนี้แล้วก็จงค่อยๆตอบสนองต่อความต้องการของคนเติมเต็มไปทีละขั้น โดยกิจกรรม 5ส ถือเป็นกิจกรรมในสถานประกอบการที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกของคนในระยะยาว แต่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่า 5ส เป็นเรื่องของความสะอาด ความน่าอยู่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานเท่านั้น ดังคำกล่าวที่มักจะพูดกันติดปากว่า "หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูงามตา" ก็ดีครับแต่ยังดีไม่พอถ้าจะทำเพียงแค่นี้ กล่าวคือจุดมุ่งหมายของการทำ 5ส ที่แท้จริงแล้วก็คือ เราอยากให้สถานที่การทำงานของเราเป็นสถานที่การทำงานที่โปร่งใส สามารถมองทะลุเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเฝ้าระวังหรือสังเกตุกันอย่างใกล้ชิด เพียงแค่ความผิดปกติเพียงแค่เล็กน้อยเกิดขึ้นเท่านั้นมันก็จะแสดงออกมาให้เรารับรู้ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คนทำงานเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างทันทีทันใด แต่อย่างไรก็ตามหากคนสามารถรับรู้แล้วตรวจจับความผิดปกติได้ แต่เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหา ก็คงไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่จะทำให้สถานประกอบการมีความโปร่งใส ดังนั้นคนจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จของ 5ส ครับ ดังนั้นพวกที่กำลังทำ 5ส ต้องใจเย็นๆครับ ผมมีข้อสังเกตุดังนี้ครับหากใครที่คิดว่าทำ 5ส มาตั้งนานแล้วไม่สำเร็จสักที ผมเองไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น แต่ผมจะถามพนักงานอยู่เสมอว่าขณะที่เราทำความสะอาดอยู่นั้นเราได้เรียนรู้อะไรจากสภาพความสกปรกที่เกิดขึ้น แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้เราต้องกลับมาทำความสะอาดมันอีก หากทำสำเร็จแล้วตัวเราเองจะสบายขึ้นอย่างไร หากเขามีวิธีคิดอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้เลยครับว่าโอกาสที่จะทำ 5ส สำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับ