Sunday, May 3, 2009

การควบคุมด้วยประสาทสัมผัส

Q & A : 5
ถาม : การควบคุมด้วยประสาทสัมผัส หรือ Visual Control ทำอย่างไรครับสงสัยจริงๆ แล้วทำไมจึงแปลคำว่า Visual ว่าประสาทสัมผัสล่ะครับทั้งๆที่จริงมันควรจะแปลว่าการมองเห็นไม่ใช่หรือครับ
ตอบ : Visual Control หมายถึง ระบบของสิ่งที่ต้องการดูแล จะได้รับการแสดงออกมาให้สามารถสังเกตเห็นได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง และจะต้องแจ้งเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติดังกล่าวโดยสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้งนี้คนจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขถึงความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือความสูญเสียล่วงหน้า แต่จุดอ่อน ของ Visual Control ก็คือ จุดที่ต้องอาศัยคนในการตรวจจับความผิดปกติคนเป็นสัตว์ที่มีการรับรู้ต่ำ เนื่องจาก

ขาดสมาธิ

ขาดความระมัดระวัง

ความจำสั้น

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ระดับของจิตใจ ของคนมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้

คนจึงไม่สามารถตัดสินใจความผิดปกติได้ด้วยตนเอง

แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งที่ต้องการควบคุมดูแลบอกให้คนทราบถึง ความผิดปกติที่ได้เกิดขึ้น

หัวใจของการควบคุมด้วยการมอง ก็คือจะต้องแสวงหาความสะดวกสบายให้กับคน

การจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการตรวจจับความผิดปกติ จะต้องยึดมั่นในองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่

1. จะต้องทำให้สิ่งที่ต้องการควบคุมไม่มีความกำกวม

2. ทำให้เห็น ทำให้เข้าใจ - ทำให้แจ้งเตือน ทำให้ต้องเข้าไปแก้ไข

3. หากไม่มีความสนใจ จงทำให้สิ่งนั้นมองไม่เห็น

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรการที่ทำให้การควบคุมด้วยการมองทำหน้าที่ได้อย่าเต็มที่

  1. แสวงหาความง่ายในการมอง

ทำให้เห็นได้ / ทำให้มองเห็น / ทำให้หันหน้าออกมา / ทำให้ไม่ยุ่งยาก

  1. แสวงหาความง่ายในการมอง

ใช้ปริมาณเป็นตัววัด

ใช้สีแยกแยะ

ใช้จินตนาการในการแยกแยะ

  1. แสวงหาวิธีกระตุ้นให้เข้าแก้ไข

ระบบที่ดึงความสนใจ

ทำให้ตกใจ ที่สภาวะไม่ปกติ

คำว่า Visual ในยุคหลังมิได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การรับรู้ด้วยสายตาอีกต่อไป แต่จะหมายถึงการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่

ดวงตา

หู

จมูก

ผิวหนัง

ลิ้น

ตา อยากจะเห็นแต่ของสวยๆ งามๆ
ลิ้น ก็อยากลิ้มรสแต่ของอร่อย
สัมผัส ก็อยากสัมผัสของที่ดี นุ่มนิ่ม
จมูก ก็อยากได้กลิ่นหอม กลิ่นอาหารที่หอม
หู อยากฟังแต่สิ่งที่ไพเราะ คำสรรเสริญ


No comments: