Monday, May 4, 2009

วิธีทำนายความยาวของอวัยวะเพศชายด้วยหลักการทางสถิติ

หลายคนนั่งเรียน stat ในห้องแล้วไม่ค่อยเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่อง linear regression ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่า น่าจะมีตัวอย่างโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมาให้ศึกษากัน และต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจด้วย
ขอเชิญทุกท่านเสพเนื้อหาวิชาสถิติแนวใหม่ ณ บัดนาว
(คำเตือน เนื่องจากเป็นกระทู้วิชาการ เพราะฉะนั้น กรุณาอย่ามีอารมณ์ตาม ยิงฟันยิ้ม)

วิธีทำนายความยาวของอวัยวะเพศชาย

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายกับตัวแปร อื่นๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย (body mass index) อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist/hip ratio) ความยาวของนิ้วชี้ และ ขนาดของรองเท้า

งานวิจัยแรกทำในประเทศอังกฤษ นักวิทยาศาสตร์สำรวจความยาวของอวัยวะเพศชายในอาสาสมัคร 104 คน อายุระหว่าง 17 ถึง 84 ปี (เฉลี่ย 54 ปี) โดยวัดความยาวของอวัยวะเพศขณะที่ยังไม่แข็งตัว ที่อุณหภูมิปกติโดยวัดทันทีหลังจากที่ถอดกางเกงออก และวัดขนาด (size) ของรองเท้าที่คนคนนั้นสวมใส่ ผลการสำรวจพบว่าสองตัวแปรนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (correlation coefficient = 0.012) อาสาสมัครมีความยาวอวัยวะเพศขณะที่ยังไม่แข็งตัวระหว่าง 6 ถึง 18 เซนติเมตร (เฉลี่ย 13 เซนติเมตร) ขนาดของรองเท้าที่อาสาสมัครใส่ มีขนาดระหว่าง 5.5 ถึง 13 (เฉลี่ย 9) [1]

งานวิจัยที่สองทำใน ประเทศไนจีเรีย โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายขณะที่ยังไม่แข็งตัวกับขนาด ของก้น (วัดจากความยาวรอบสะโพก) และ ดัชนีมวลกาย จากอาสาสมัคร 115 คน อายุระหว่าง 30 ถึง 65 ปี (เฉลี่ย 42 ปี) ผลการสำรวจพบว่าอาสาสมัครมีความยาวของอวัยวะเพศระหว่าง 7.5 ถึง 19.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 13.3 เซนติเมตร) ความยาวรอบสะโพกระหว่าง 73 ถึง 122 เซนติเมตร (เฉลี่ย 98 เซนติเมตร) และดัชนีมวลกายระหว่าง 17.3 ถึง 44.4 (เฉลี่ย 26.เจ๋ง เมื่อคำนวนด้วยวิธี linear regression พบว่าทั้งสามตัวแปรนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [2]

งาน วิจัยที่สามทำในประเทศกรีซ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศชายขณะที่ยังไม่แข็งตัวกับอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย (body mass index) อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist/hip ratio) และความยาวของนิ้วชี้ ในอาสาสมัคร 52 คน อายุระหว่าง 19 ถึง 38 ปี (เฉลี่ย 26 ปี) ผลการสำรวจพบว่าอาสาสมัครมีความยาวอวัยวะเพศระหว่าง 9 ถึง 17.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 12 เซนติเมตร) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความยาวของนิ้วชี้ของคนคนนั้น (correlation coefficient = 0.339, P = 0.014) ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศ [3]

แล้วทำไมความยาวของนิ้วถึงได้มีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศชาย?

ใน สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (รวมทั้งมนุษย์ด้วย) การเจริญของแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้าและอวัยวะเพศชาย ถูกควบคุมด้วยยีนเดียวกัน ที่ชื่อว่า Homeobox หรือเรียกสั้นๆ ว่า ยีน Hox ดังนั้นรูปร่างและรูปแบบของการเจริญเติบโตของอวัยวะดังกล่าวนี้จึงเจริญไป พร้อมๆ กันและมีอัตราการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กัน [4,5] ข้อมูลนี้จึงใช้อธิบายได้ว่าทำไมความยาวของนิ้วถึงได้มีความสัมพันธ์กับความ ยาวของอวัยวะเพศ

นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าในช่วงที่มนุษย์ยังเป็น ทารกในครรภ์ สามเดือนแรกทารกยังไม่มีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ พบว่านิ้วชี้และนิ้วนางมีความยาวพอกัน หลังจากนั้นอวัยวะเพศเริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ เทสโทสเตอโรนในเพศชายและเอสโตรเจนในเพศหญิง ฮอร์โมนเพศมีผลต่อความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนาง โดยเฉลี่ยเพศหญิงจะมีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ในขณะที่เพศชายจะมีนิ้วนางยาวพอๆ กับนิ้วชี้หรืออาจจะสั้นกว่า ดังนั้นตัวแปรความยาวของนิ้วนางและอัตราส่วนความยาวของนิ้วชี้ต่อนิ้วนาง ก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับความยาวของอวัยวะเพศชาย และน่าจะใช้เป็นตัวทำนายความยาวของอวัยวะเพศชายที่แม่นยำกว่าการวัดความยาว ของนิ้วชี้เพียงอย่างเดียว [4,6] (งานวิจัยที่สามไม่ได้วัดความยาวของนิ้วนาง)

หมายเหตุ ค่า correlation coefficient = 0.339 จากงานวิจัยที่สาม ถือว่าสองตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กันน้อย พล็อตเป็นกราฟออกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แทบจะลากเส้นกราฟเป็นเส้นตรงไม่ได้ อ่านผลงานวิจัยแล้วต้องพิจารณาให้ดี อย่าถูกหลอกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่แปลผลการทดลองเกินจริง

Reference
1. Shah J, Christopher N. Can shoe size predict penile length? BJU Int 2002;90:586-587.

2. Orakwe JC, Ogbuagu BO, Ebuh GU. Can physique and gluteal size predict penile length in adult Nigerian men? West Afr J Med 2006;25:223-225.

3. Spyropoulos E, Borousas D, Mavrikos S, Dellis A, Bourounis M, Athanasiadis S. Size of external genital organs and somatometric parameters among physically normal men younger than 40 years old. Urology 2002;60:485-489.

4. Voracek M, Manning JT. Length of fingers and penis are related through fetal Hox gene expression. Urology. 2003;62:201.

5. Kondo T, Zakany J, Innis JW, Duboule D. Of fingers, toes and penises. Nature 1997;390:29.

6. Manning JT: Digit ratio: a pointer to fertility, behavior, and health. New Brunswick, Rutgers University Press, 2002.

No comments:

Post a Comment